Közérdekű adatokFogyasztóvédelmi törvény szerinti adatokSzolgáltatási területünkFogyasztóvédelemAdatvédelemJogszabályi háttérPályázatok beszállítóknak

Üzemeltetés
 

 

A Tettye Forrásház Zrt. által ellátott területek üzemeltetési szerződései


A Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki adatok

 vízbázisok kapacitása ( m³/nap): 31.680 m³/nap engedélyezett kivétel (2020)
 kitermelt víz mennyisége ( m³/év): 7.273.867 m³/év (2020)
 átvett víz mennyisége: 1.353.919 m³/év (2020)
 értékesített ivóvíz mennyisége ( m³/év): 6.412.584 m³/év (2020)
 hálózati vízveszteség ( m³/év): 1.713.090 m³/év (2020)
 szennyvíztisztító telepek száma (db):  1 db
 átemelők száma (db):  36 db
 szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása ( m³/d):  40.000 m³/nap
 víziközmű-hálózat hossza (km):  1.542,7 km (2020)
 meghibásodások száma (db/év):  772 db - szennyvíz; 2.061 db - ivóvíz (2020)A Tettye Forrásház Zrt. által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei:
(az adatok folyamatosan frissülnek)

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről

Az ivóvízellátási, illetőleg szennyvízelvezetési szolgáltatás folyamatosan, de nem szünetmentesen valósul meg. A szolgáltatás folyamatossága érdekében a víziközmű-szolgáltató olyan szervezett munkarendet, ügyeleti, készenléti szolgálatot biztosít, amely a hiba felmerülése esetén azonnal be tud avatkozni a nagyobb károk elhárítása és a szolgáltatás folyamatosságának helyreállítása érdekében.

Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesítenie a szolgáltatónak.

A víziközmű- és szennyvízelvezető hálózaton végzett tervszerű karbantartási munkák, üzemzavar-elhárítások, az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetés megszüntetése, a vízbázis egyensúlyának megbomlása esetén, valamint mindezek megelőzése érdekében a szolgáltató a munkák elvégzéséhez szükséges mértékben és időtartamban jogosult az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés szüneteltetésére.

  • Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni.

  • A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít a víziközmű-szolgáltató.

  • A szolgáltatás korlátozása esetén a szolgáltató az ivóvízellátásról úgy köteles gondoskodni, hogy ahhoz az érintettek négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel pl. hozzájuthassanak.

  • Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás időtartama alatt, az ellátásért felelős igénybejelentése esetén 50 liter/fő/nap mennyiségben biztosítja az ivóvizet a víziközmű-szolgáltató.

  • Ha a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzivízhálózatot is érinti, a víziközmű-szolgáltatónak az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesítenie kell.

A felhasználó a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásokról a felhasználókat legalább három nappal korábban a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
A szolgáltatás korlátozása akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi vagy egyéb követelmény - hálózatfejlesztés, jelentősebb üzemzavar elhárítása - teszi indokolttá.

Vízkorlátozás bekövetkezhet, ha a szolgáltatásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken. A vízfogyasztás korlátozása külön jogszabály szerinti tervnek megfelelően történhet, melyet az érintett település polgármestere rendel el.
A vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről az adott település jegyzője gondoskodik.

A szolgáltató üzemeltetési hiányosságra nem visszavezethető esetekben a káresemények bekövetkezéséért és azok következményeiért nem felelős (pl. illegális csapadékvíz bevezetés okozta elöntések, rendkívüli időjárási eseményből adódó káresemények).

A szolgáltató az általa üzemeltetett közműhálózatok közvezetéki szakaszán, a termeléstől a szolgáltatási pontig, valamint a szennyvízbekötés tisztítóaknájától a szennyvíztisztító telep kibocsátó műtárgyáig köteles hibaelhárítási tevékenységet végezni az esetleges súlyos anyagi károk megelőzése érdekében. Fentieken túl a felhasználó megrendelésére és költségére, a felhasználó felelősségi körébe tartozó, vízmérő utáni belső elzáró cseréjét is elvégzi a szolgáltató.
Szennyvízcsatorna bekötővezeték dugulása esetén a dugulás helyétől függően kerül megállapításra a felhasználói felelősség és költségviselés.

A hibaelhárítás érdekében végzett, vagy azt támogató területfoglalások, forgalomkorlátozások, munkaterület kialakítások a szolgáltatás folyamatossága érdekében végzett közcélú tevékenységek, melyeket az esetlegesen érintett felhasználók is kötelesek elősegíteni.

A helyreállítás során kötelezően betartandó minden vonatkozó utasítás és jogszabály, mely a hibahely későbbi rendeltetésszerű használatát biztosítja.

A vízszolgáltatással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos hibák gyors megszüntetése érdekében a szolgáltató folyamatos (0-24) diszpécserszolgálatot működtet.
A hibaelhárítás, illetve az ezzel kapcsolatos helyreállítás szakszerűtlensége, nem megfelelőssége esetén a felhasználó panasszal élhet a szolgáltató felé.

Az ellenőrzések során feltárt, valamint a bejelentett hibákat a szolgáltató lehetőségeihez mérten mihamarabb elhárítja.

A víziközmű-szolgáltató a munkaidőn kívüli időszakra állandó készenléti szolgálatot tart fenn.
A diszpécser csoport által felvett hibákat az üzemeltető rangsorolja, és saját hatáskörében dönti el, hogy a bejelentés kivizsgálására, illetve a hiba elhárítására milyen felszereléssel és hány fővel kell kivonulni, valamint milyen más egységeket kell bevonni az üzemzavar megszüntetésére.

Abban az esetben, ha a keletkezett hiba élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, annak elhárítását azonnal, de legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől számított 1 órán belül meg kell kezdeni. Az elhárítást a lehetőségekhez mérten úgy kell megszervezni, hogy az a szolgáltatás folyamatos teljesítését ne akadályozza.

Amennyiben a javítás a felhasználót vagy az ingatlan tulajdonosát közvetlenül érinti (vízkorlátozás, ingatlanra történő belépés stb.), a szolgáltató értesíti az érintetteket. Ha lehetőség van rá, az elvégzett munka megfelelőségét (minőség, környezet helyreállítása stb.) a szolgáltató igazoltatja a felhasználóval vagy képviselőjével.

A szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a vízóraaknában előforduló meghibásodások javítására. Egyértelműen tisztázni kell, hogy a meghibásodás a szolgáltatási határpont melyik oldalán történt, amit a szolgáltató a felhasználóval írásban rögzít. A felhasználó jelenlétének hiányában a házi vízvezetékrendszeren javítás nem végezhető, csak a vízelfolyás szüntetendő meg.

A szolgáltató akkor felel meg a vízminőségi elvárásoknak, ha a vonatkozó jogszabály által meghatározott vízminőségi paramétereket teljesíti, és a jogszabályokban (201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet) előírtak szerint a meghatározott vizsgálati paraméterekre a meghatározott gyakorisággal ellenőrzi a víz minőségét. Amennyiben az elvárt vízminőséghez viszonyítottan kedvezőtlen vízminőségi (termékminőségi) vizsgálati eredmény születik, az adott vízmű termelő és tároló/szállító kapacitásának kihasználásával, javító intézkedések bevezetése mellett a vízikszolgáltatónak fenn kell tartani a szolgáltatás folyamatosságát, és egyben értesíteni kell az egészségügyi hatóságot. Amennyiben a minőségi változás egészségügyi kockázatot jelent a felhasználókra nézve, az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetését (leállítását) az egészségügyi hatóság rendeli/rendelheti el.

A felhasználók egészségét veszélyeztető vízminőség-romlás esetén a víziközmű-szolgáltatónak a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével történő egyeztetés alapján a vízminőség helyreállítása érdekében intézkednie, a víz fogyasztásának betiltását, vagy korlátozását kezdeményeznie, és erről a felhasználókat értesítenie kell. A szolgáltató vészhelyzeti terve alapján az eset súlyosságától függően, az adott helyzetnek megfelelő tájékoztatási formát, eszközt választva (közlemény sajtónak, sajtótájékoztató, plakátok stb.) értesíti a felhasználókat a kialakult helyzetről és a szükséges tudnivalókról.Hibajavítás a Hungária utcában – vízzavarosodás is előfordulhat

Sérült szennyvízaknák javítása kezdődik január 25-én Pécsen a Hungária utca - Kóczián Sándor utca - Jászai Mari utca - Nagy Jenő utca csomópontban. A munkálattal egy időben a Hungária utca - Nagy Jenő utca találkozásánál lévő, 300 mm átmérőjű ivóvízhálózati tolózár cseréjét is elvégzik a szakemberek.

Bővebben

Péntek hajnalban megnyílik a kertvárosi körforgalom

A január eleji, szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően a tervezettnél gyorsabban haladt a kertvárosi vízhálózati csomópont átépítése, így (a burkolat szilárdulási, kötési idejének leteltével) január 21-e, péntek reggel 5 órától újra közlekedhető a Keszüi út - Megyeri út - Nagy Imre úti körforgalom december végén lezárt része. A forgalom visszaáll a megszokott rendbe.

Bővebben

Indul a vízműves elégedettség-felmérés

Pécsen is elindult a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó, kétévente ismétlődő országos felmérés. Az ügyfélszolgálati irodában, telefonon és e-mailen zajló kutatás részeként Ön is elmondhatja véleményét!

Bővebben

2021 legjei a pécsi víziközmű-szolgáltatásban

Az év vége és az új év eleje az összegzés, a toplistázás időszaka – ennek megfelelően csokorba szedtük a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 2021. évi tevékenységéhez tartozó top 5 érdekes eseményt vagy adatot.

Bővebben

A Dobó István és a Táncsics Mihály utcában is folytatódik a korszerűsítés

Az ünnepeket követően újra felvonulnak a munkagépek a 2022-re átnyúló víziközmű-rekonstrukciók helyszínén: a Budai vám közelében és a régi Kertvárosban is folytatódik a munka, a tervek szerint április végéig.

Bővebben

Teljes méret

Interaktív térképünkön a közterületen végzett munkálatokról tájékozódhat.
A térképet folyamatosan aktualizáljuk.

  

OLDALTÉRKÉP  |   IMPRESSZUM  |   KÖZÉRDEKŰ ADATOK  |   ADATVÉDELEM  |   JOGI NYILATKOZAT