Közérdekű adatokFogyasztóvédelmi törvény szerinti adatokSzolgáltatási területünkFogyasztóvédelemAdatvédelemJogszabályi háttérPartnereink

Üzemeltetés
 

 

A Tettye Forrásház Zrt. által ellátott területek üzemeltetési szerződései


A Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki adatok

 vízbázisok kapacitása ( m³/nap): 22.000 m³/nap engedélyezett kivétel (2019)
 kitermelt víz mennyisége ( m³/év): 7.252.184 m³/év (2019)
 átvett víz mennyisége: 1.350.305 m³/év (2019)
 értékesített ivóvíz mennyisége ( m³/év): 6.832.330 m³/év (2019)
 hálózati vízveszteség ( m³/év): 1.684.814m³/év (2019)
 szennyvíztisztító telepek száma (db):  1 db
 átemelők száma (db):  36 db
 szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása ( m³/d):  40.000 m³/nap
 víziközmű-hálózat hossza (km):  1.543 km
 meghibásodások száma (db/év):  817 db - szennyvíz; 2.090 db - ivóvíz (2019)A Tettye Forrásház Zrt. által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei:
(az adatok folyamatosan frissülnek)

A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről

Az ivóvízellátási, illetőleg szennyvízelvezetési szolgáltatás folyamatosan, de nem szünetmentesen valósul meg. A szolgáltatás folyamatossága érdekében a víziközmű-szolgáltató olyan szervezett munkarendet, ügyeleti, készenléti szolgálatot biztosít, amely a hiba felmerülése esetén azonnal be tud avatkozni a nagyobb károk elhárítása és a szolgáltatás folyamatosságának helyreállítása érdekében.

Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesítenie a szolgáltatónak.

A víziközmű- és szennyvízelvezető hálózaton végzett tervszerű karbantartási munkák, üzemzavar-elhárítások, az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetés megszüntetése, a vízbázis egyensúlyának megbomlása esetén, valamint mindezek megelőzése érdekében a szolgáltató a munkák elvégzéséhez szükséges mértékben és időtartamban jogosult az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés szüneteltetésére.

  • Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni.

  • A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít a víziközmű-szolgáltató.

  • A szolgáltatás korlátozása esetén a szolgáltató az ivóvízellátásról úgy köteles gondoskodni, hogy ahhoz az érintettek négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel pl. hozzájuthassanak.

  • Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás időtartama alatt, az ellátásért felelős igénybejelentése esetén 50 liter/fő/nap mennyiségben biztosítja az ivóvizet a víziközmű-szolgáltató.

  • Ha a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzivízhálózatot is érinti, a víziközmű-szolgáltatónak az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesítenie kell.

A felhasználó a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásokról a felhasználókat legalább három nappal korábban a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
A szolgáltatás korlátozása akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi vagy egyéb követelmény - hálózatfejlesztés, jelentősebb üzemzavar elhárítása - teszi indokolttá.

Vízkorlátozás bekövetkezhet, ha a szolgáltatásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken. A vízfogyasztás korlátozása külön jogszabály szerinti tervnek megfelelően történhet, melyet az érintett település polgármestere rendel el.
A vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről az adott település jegyzője gondoskodik.

A szolgáltató üzemeltetési hiányosságra nem visszavezethető esetekben a káresemények bekövetkezéséért és azok következményeiért nem felelős (pl. illegális csapadékvíz bevezetés okozta elöntések, rendkívüli időjárási eseményből adódó káresemények).

A szolgáltató az általa üzemeltetett közműhálózatok közvezetéki szakaszán, a termeléstől a szolgáltatási pontig, valamint a szennyvízbekötés tisztítóaknájától a szennyvíztisztító telep kibocsátó műtárgyáig köteles hibaelhárítási tevékenységet végezni az esetleges súlyos anyagi károk megelőzése érdekében. Fentieken túl a felhasználó megrendelésére és költségére, a felhasználó felelősségi körébe tartozó, vízmérő utáni belső elzáró cseréjét is elvégzi a szolgáltató.
Szennyvízcsatorna bekötővezeték dugulása esetén a dugulás helyétől függően kerül megállapításra a felhasználói felelősség és költségviselés.

A hibaelhárítás érdekében végzett, vagy azt támogató területfoglalások, forgalomkorlátozások, munkaterület kialakítások a szolgáltatás folyamatossága érdekében végzett közcélú tevékenységek, melyeket az esetlegesen érintett felhasználók is kötelesek elősegíteni.

A helyreállítás során kötelezően betartandó minden vonatkozó utasítás és jogszabály, mely a hibahely későbbi rendeltetésszerű használatát biztosítja.

A vízszolgáltatással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos hibák gyors megszüntetése érdekében a szolgáltató folyamatos (0-24) diszpécserszolgálatot működtet.
A hibaelhárítás, illetve az ezzel kapcsolatos helyreállítás szakszerűtlensége, nem megfelelőssége esetén a felhasználó panasszal élhet a szolgáltató felé.

Az ellenőrzések során feltárt, valamint a bejelentett hibákat a szolgáltató lehetőségeihez mérten mihamarabb elhárítja.

A víziközmű-szolgáltató a munkaidőn kívüli időszakra állandó készenléti szolgálatot tart fenn.
A diszpécser csoport által felvett hibákat az üzemeltető rangsorolja, és saját hatáskörében dönti el, hogy a bejelentés kivizsgálására, illetve a hiba elhárítására milyen felszereléssel és hány fővel kell kivonulni, valamint milyen más egységeket kell bevonni az üzemzavar megszüntetésére.

Abban az esetben, ha a keletkezett hiba élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, annak elhárítását azonnal, de legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől számított 1 órán belül meg kell kezdeni. Az elhárítást a lehetőségekhez mérten úgy kell megszervezni, hogy az a szolgáltatás folyamatos teljesítését ne akadályozza.

Amennyiben a javítás a felhasználót vagy az ingatlan tulajdonosát közvetlenül érinti (vízkorlátozás, ingatlanra történő belépés stb.), a szolgáltató értesíti az érintetteket. Ha lehetőség van rá, az elvégzett munka megfelelőségét (minőség, környezet helyreállítása stb.) a szolgáltató igazoltatja a felhasználóval vagy képviselőjével.

A szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a vízóraaknában előforduló meghibásodások javítására. Egyértelműen tisztázni kell, hogy a meghibásodás a szolgáltatási határpont melyik oldalán történt, amit a szolgáltató a felhasználóval írásban rögzít. A felhasználó jelenlétének hiányában a házi vízvezetékrendszeren javítás nem végezhető, csak a vízelfolyás szüntetendő meg.

A szolgáltató akkor felel meg a vízminőségi elvárásoknak, ha a vonatkozó jogszabály által meghatározott vízminőségi paramétereket teljesíti, és a jogszabályokban (201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet) előírtak szerint a meghatározott vizsgálati paraméterekre a meghatározott gyakorisággal ellenőrzi a víz minőségét. Amennyiben az elvárt vízminőséghez viszonyítottan kedvezőtlen vízminőségi (termékminőségi) vizsgálati eredmény születik, az adott vízmű termelő és tároló/szállító kapacitásának kihasználásával, javító intézkedések bevezetése mellett a vízikszolgáltatónak fenn kell tartani a szolgáltatás folyamatosságát, és egyben értesíteni kell az egészségügyi hatóságot. Amennyiben a minőségi változás egészségügyi kockázatot jelent a felhasználókra nézve, az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetését (leállítását) az egészségügyi hatóság rendeli/rendelheti el.

A felhasználók egészségét veszélyeztető vízminőség-romlás esetén a víziközmű-szolgáltatónak a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével történő egyeztetés alapján a vízminőség helyreállítása érdekében intézkednie, a víz fogyasztásának betiltását, vagy korlátozását kezdeményeznie, és erről a felhasználókat értesítenie kell. A szolgáltató vészhelyzeti terve alapján az eset súlyosságától függően, az adott helyzetnek megfelelő tájékoztatási formát, eszközt választva (közlemény sajtónak, sajtótájékoztató, plakátok stb.) értesíti a felhasználókat a kialakult helyzetről és a szükséges tudnivalókról.Bicsérdi, zóki, aranyosgadányi lakosok, figyelem! - Frissítve

FRISSÍTÉS: A szolgálatás a kora délutáni órkban mindenhol maradéktalanul helyreállt. Köszönjük a türelmet!

Bővebben

Vízzavarosodás várható Kovácsteleptől a Belvárosig

Tájékoztatjuk tisztelet ügyfeleinket, hogy a Kovácstelepi sportpályán és a Megyeri út 66. szám előtti tűzcsapokon tervezett oltóvíz hozammérések miatt 2020. szeptember 24-én és 25-én vízzavarosodás és nyomásesés fordulhat elő a Kovácstelep - Tiborc utca - Ifjúság útja - Alkotmány utca - Kodály Zoltán u - Szentágothai János sétány - Majorossy Imre utca - Felsőmalom utca - Légszeszgyár utca - Verseny utca - Megyeri út által határolt területen.

Bővebben

Maszk nélkül nincs ügyintézés hétfőtől

Az újranyitás óta eddig is maszkban lehetett ügyet intézni Búza téri ügyfélszolgálati irodánkban, mostantól azonban nem kiváltható az arc elé helyezett kendővel vagy sállal: az országos előírásnak megfelelően szeptember 21-től az ügyféltérbe kizárólag az orrot és szájat egyaránt eltakaró védőmaszkban lehet belépni.

Bővebben

Egy napos lezárás a Donátusi úton

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy ivóvíz- és szennyvízbekötés kialakítási munkálat miatt 2020. szeptember 21-én változik a forgalmi rend a Donátusi úton.

Bővebben

Telefonos ügyfélszolgálat zárvatartás

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy szeptember 18-án és október 2-án (pénteken) rendszerkarbantartás miatt telefonos ügyfélfogadásunk szünetel, Búza téri ügyfélszolgálati irodánkban 8 órától délután 14 óráig bővített létszámmal fogadjuk ügyfeleinket.

Bővebben

Teljes méret

Interaktív térképünkön a közterületen végzett munkálatokról tájékozódhat.
A térképet folyamatosan aktualizáljuk.

  

OLDALTÉRKÉP  |   IMPRESSZUM  |   KÖZÉRDEKŰ ADATOK  |   ADATVÉDELEM  |   JOGI NYILATKOZAT