Tovább a tartalomhoz

Keresés

Ügyfélkapcsolat, Üzletszabályzat, panaszkezelés

Ügyfélszolgálat elérhetőségei, ügyfélfogadási rend, ügyintézés

Ügyfélszolgálati iroda
Cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/B
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 33
E-mail: uszi@tettyeforrashaz.hu
Nyitva tartás, pénztári órák: hétfő-kedd-szerda: 8.00-14.00, csütörtök: 8.00-20.00, péntek: 8.00-14.00

Telefonos ügyfélszolgálat
Telefon: +36 72 421 700, +36 80 811 111, +36 30 347 9082
Nyitva tartás: hétfő-kedd-szerda: 8.00-14.00, csütörtök: 8.00-20.00, péntek: 8.00-14.00

Ügyfélkapcsolati osztályvezető, fogyasztóvédelmi referens: Steiner Balázs
Telefon: +36 72 421 700 | E-mail: info@tettyeforrashaz.hu, tettye_fogyved@tettyeforrashaz.hu

Számlatartozással kapcsolatos ügyek:
E-mail: hatralek@tettyeforrashaz.hu

E-ügyfélszolgálaton keresztül intézhető ügyek:

 • fogyasztói adatokban történt változás bejelentése
 • havi átlagfogyasztás módosítása
 • vízmérő állás bejelentése
 • készpénzátutalási megbízás (csekk) kérése
 • igazolás kérése
 • e-számla regisztráció
 • mellékvízmérő csere megrendelése
 • szakszerűségi vizsgálat megrendelése
 • szennyvíz szippantás megrendelése
 • hibabejelentés
 • időpontfoglalás személyes ügyintézéshez

Telefonon vagy e-mailen keresztül intézhető ügyek:

 • számlaegyenleg lekérdezése
 • számlareklamáció
 • fogyasztói adatokban történt változás bejelentése
 • havi átlagfogyasztás módosítása
 • vízmérő állás bejelentése
 • számlamásolat kérése
 • készpénzátutalási megbízás (csekk) kérése
 • igazolás kérése
 • felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
 • mellékvízmérő csere megrendelése
 • szakszerűségi vizsgálat megrendelése
 • szennyvíz szippantás megrendelése
 • ivóvízszállítás megrendelése
 • diagnosztikai vizsgálat megrendelése
 • időpontegyeztetés bekötési vízmérő cseréhez
 • hibabejelentés, csőtörés bejelentése
 • vízmérő pontossági vizsgálat kérése
 • vízellátás ideiglenes szüneteltetésének kérése
 • bekötési mérő kiszerelésének kérése
 • közműnyilatkozat kérése (e-mailben)
 • tűzcsap oltóvízhozam mérés megrendelése

Kizárólag személyesen, az ügyfélszolgálati irodában intézhető ügyek:

 • előre fizető (kártyás) mellékmérő egyenlegének feltöltése
 • pénztári befizetés

Üzletszabályzat

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Üzletszabályzata, határozat az Üzletszabályzat jóváhagyásáról, valamint az ivóvíz-kiszállításra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Panaszkezelés

Felhasználói panasz: a felhasználó által a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban írásban, személyesen szóban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus formában előterjesztett beadvány, megkeresés, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.
A felhasználók panaszaikat közvetlenül a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatához intézhetik szóban vagy írásban (személyesen, telefonon, levélben, e-mailben).

A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet dokumentumkezelő rendszerében rögzít, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően 15 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A víziközmű-szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A víziközmű-szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.

Amennyiben a felhasználó panasza nem jogos, a víziközmű-szolgáltató a felhasználót írásban, indoklással ellátva értesíti. Jogos panasz esetén a víziközmű-szolgáltató haladéktalanul intézkedik a téves ügyfélszolgálati eljárás javítása érdekében, ezzel egyidejűleg a panasz bejelentőjét legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, valamint a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.
Jogos panaszhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja a felhasználó jogos kárigényét.

Nem tekinthető felhasználói panasznak: tájékoztatást kérő megkeresés; hibabejelentés; más felhasználó szabálytalan vízvételezésére, vagy csatornamű használatára vonatkozó bejelentés; a felhasználóval szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése, valamint tartozás törlesztési ütemének (futam idő) módosítása.

Ha a felhasználó megítélése szerint reklamációját a víziközmű-szolgáltató nem rendezte kielégítően, a felhasználó panaszával a szolgáltató felügyeleti szerveihez fordulhat.

Archívum