Tovább a tartalomhoz

Keresés

Felhasználóváltozás

A vízdíjfizető személyében (például tulajdonjogváltozás, bérlés), vagy a vízdíjfizető adataiban történt változást 15 napon belül szükséges jelezni társaságunk felé. Öröklés esetén az örökösnek az elhalálozást a tudomására jutástól 60 napon belül kell bejelentenie.

 

Egy költözés sok teendővel jár. A felhasználó személyében történt változást legegyszerűbben e-ügyfélszolgálatunkon keresztül jelentheti be. Az űrlap kitöltése előtt javasoljuk, hogy lejjebb görgetve nézze végig a csatolandó dokumentumok listáját.

Bejelentés

A felhasználóváltozást a Bejelentés a vízdíj fizetésére kötelezett személyében beállt változásról nyomtatványon kezdeményezheti.
Az előző és az új felhasználó által is aláírt, kitöltött, a változás időpontjában leolvasott mérőállást tartalmazó nyomtatvány, valamint a mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett az alábbi dokumentumokra van szükség az átíráshoz:

Ha az új felhasználó magánszemély

 • a változást igazoló okirat (60 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap, vagy annak a TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles másolata; adás-vételi szerződés; bérleti szerződés vagy annak felmondása; ajándékozási szerződés; szerződés szívességi lakáshasználatról)

Öröklés esetén

 • a változást igazoló okirat (60 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap, vagy annak a TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles másolata)
 • hagyatéki végzés (a hagyatéki eljárás lezárultáig is lehetőség van új számlafogadó rögzítésére, ehhez a halotti anyakönyvi kivonatra, valamint az új számlafizető nevére és címére van szükség)

Amennyiben az új felhasználó gazdálkodó szervezet

 • az új felhasználóra vonatkozó cégbírósági bejegyzés másolata és aláírási címpéldány
 • a változást igazoló okirat (60 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap, vagy annak a TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles másolata; adás-vételi szerződés; bérleti szerződés vagy annak felmondása)
 • ha a korábbi felhasználó is gazdálkodó szervezet, vagy résztulajdonváltás történt: a víziközmű-fejlesztési kontingens átruházásáról, illetve megosztásáról szóló nyilatkozat

Amennyiben az új felhasználó intézmény

 • önkormányzati határozat vagy alapító okirat
 • a változást igazoló okirat (60 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap, vagy annak a TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles másolata; adás-vételi szerződés; bérleti szerződés vagy annak felmondása)

Társasházzá alakulás esetén

 • 60 napnál nem régebbi, a társasház alapítás bejegyzését igazoló tulajdoni lap
 • közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat
 • a közös képviselő, vagy a közös képviseletet ellátó cég nevében eljáró természetes személy aláírási címpéldánya
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • alapító okirat

Közös képviselő változás esetén

 • közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat

Személyes ügyintézés esetén

 • az új felhasználó nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, arcképét, valamint saját kezű aláírását tartalmazó hatósági igazolvány
 • az átírást személyesen meghatalmazott is intézheti, ez esetben a meghatalmazott igazolványára, valamint egy érvényes, a konkrét ügyintézésre vonatkozó meghatalmazásra is szükség van.

 

 

 

Írásban
uszi@tettyeforrashaz.hu
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7602 Pécs, Pf. 33   

 

 

Személyesen
7626 Pécs, Búza tér 8/B
hétfő-kedd-szerda: 8.00-14.00
csütörtök: 8.00-20.00
péntek: 8.00-14.00